Global Variable

kIOPropertyMatchKey

No overview available.

Declaration

var kIOPropertyMatchKey: String { get }